FANDOM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Oni"
 
 
 
 
Shinryaku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki
 
Alka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirai
 
 
 
Kako
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kagenokami/Antei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cienie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinnokami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruncha
 
 
 
 
 
Nuckal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samukai
 
 
 
Wyplash
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garmadon
 
 
Wu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lou
 
 
 
 
 
Ed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
 
 
 
Dr. Julien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloyd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cole
 
 
 
 
 
Jay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kai
 
 
 
Zane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kou
 
 
 
 
 
Naota
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuno
 
 
 
Kira